100-lecie poświęcenia Narodu Polskiego Sercu Jezusa

W perspektywie zawierzenia Sercu Jezusa, módlmy się o dar miłości, abyśmy w każdym człowieku – także innym czy myślącym inaczej – potrafili dostrzec brata – napisali biskupi w Liście pasterskim Episkopatu Polski w 100. rocznicę poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
11 czerwca br., w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, biskupi zebrani na zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski uroczyście ponowią akt poświęcenia Polski Sercu Jezusa. W tym samym dniu zostanie on odnowiony we wszystkich polskich parafiach, które przygotowywały się do tego wydarzenia przez ostatnie miesiące.
„Poświęcając się Sercu Jezusowemu, człowiek pozwala do końca przeniknąć się miłością Bożą, na tę miłość odpowiedzieć i nieść ją otaczającemu światu. Dlatego oddanie się Sercu Jezusowemu ma istotny wymiar społeczny i wyraża się w tym co św. Paweł VI i św. Jan Paweł II nazywali budowaniem cywilizacji miłości” – napisali biskupi.
Przypomnieli, że przed stu laty, 3 czerwca 1921 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, biskupi dokonali aktu poświęcenia Ojczyzny Najświętszemu Sercu Jezusa. Nastąpiło to równocześnie z konsekracją świątyni Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie. „Ponawiamy ten akt w duchu dziękczynienia za dar obecnej od ponad 30 lat wolności, dziękując też za to, że Polska stała się znów pełnoprawnym członkiem wspólnoty europejskich narodów (Unii Europejskiej), co otworzyło nowy etap jej historii” – czytamy w Liście biskupów.
Biskupi poprosili wiernych o modlitwę o dar miłości, „abyśmy w każdym człowieku – także innym czy myślącym inaczej – potrafili dostrzec brata”. „Rozmawiajmy językiem miłości, przebaczajmy tym, którzy nas skrzywdzili, nie chowajmy w sercu urazy, pierwsi wyciągając rękę do zgody. Budujmy mosty ponad podziałami, a spory rozwiązujmy w duchu dialogu i pojednania. Nie zapominajmy, że dialog należy do samej istoty chrześcijaństwa. Dajmy dziś temu świadectwo!” – napisali.
Biskupi odnieśli się w Liście także do bieżących kwestii społecznych.  „Polska rodzina znalazła się w kryzysie, co trzecie małżeństwo się rozpada. W obliczu tych bolesnych faktów prośmy o odnowienie łask sakramentalnych i umocnienie więzi rodzinnych” – napisali i dodali, aby nie zapominać „o potrzebie międzypokoleniowego przekazu wiary, który dziś wydaje się być szczególnie zagrożony”.
„W społeczeństwie, które podlega atomizacji wzmocnionej izolacją na skutek pandemii, bolesnej samotności doświadczają starsi, chorzy i niepełnosprawni. Ponadto, kryzys ekonomiczny sprawia, że ludzie biedni stają się jeszcze bardziej ubożsi” – zauważyli biskupi. „Otwórzmy się na nich, nie zapominając, że najsłabsi są +sercem Kościoła+, oni winni być również w centrum zainteresowania każdej ludzkiej społeczności” – podkreślili i jednocześnie przypomnieli, że „znakiem cywilizacji miłości jest też otwartość na ludzkie życie, gdyż każdy człowiek, a  szczególnie ten bezbronny i nienarodzony, ma prawo do życia”.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

W czwartek 3 czerwca przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało.  Po Mszy św. o godz. 1000 ruszyła uroczysta procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. 
Tego dnia złożyliśmy świadectwo wiary w Eucharystię wychodząc z Najświętszym Sakramentem na ulice naszej wioski. Wyraziliśmy wdzięczność Bogu za to, że pozostał z nami i umacnia nas na drodze zbawienia. Wynagradzajmy także za profanacje Eucharystii w naszej Ojczyźnie. Dziękujemy za udział w procesji dzieciom przedszkolnym do sypania kwiatów i dzwonienia, dzieciom pierwszokomunijnym, Liturgicznej Służbie Ołtarza, grupom apostolskim dzieci i młodzieży, Orkiestrze Dętej, Panom Straży Pożarnej, także za pilnowanie porządku i bezpieczeństwa na drodze, wszystkim niosącym feretrony i sztandary, panu Organiście, panu kościelnemu oraz panu Pawłowi za czuwanie nad nagłośnieniem.
 

Srebrny Jubileusz Kapłaństwa o. Józefa Matrasa

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w naszej parafii o. Józef Matras dziękował Najwyższemu Bogu za 25 lat posługi Kapłańskiej. W tym uroczystym dniu naszemu Jubilatowi towarzyszyli kapłani rodacy a wśród nich o. Czesław Matras OSPPE (pierwszy kapłan z Laskowej) przeżywający 45 rocznicę święceń, Ks. Jakub Rozum 30 rocznicę święceń, oraz najbliższa rodzina.
O. Józef Matras od Matki Bożej Dobrych Nauk urodził się w Laskowej. Formację w pijarskim nowicjacie w Łowiczu rozpoczął 24 sierpnia 1989 r., a rok później złożył swoje pierwsze śluby zakonne. Profesję wieczystą złożył 25 marca 1995 r.
Po studiach filozoficzno-teologicznych na Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie w dniu 18 maja 1996 roku z rąk bp. Albina Małysiaka przyjął święcenia kapłańskie. Przez pierwsze dwa lata pracował jako katecheta i duszpasterz przy parafii pw. Najświętszego Imienia Maryi w Krakowie na Rakowicach. Następnie przez rok posługiwał przy sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach w Warszawie.
Przez kolejne 10 lat pełnił funkcję ojca duchownego w pijarskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie będąc równocześnie sekretarzem Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. Jesienią 2009 roku wyjechał do Rzymu, by na prośbę o. Generała objąć funkcję magistra Międzynarodowego Pijarskiego Studentatu ,,Calasanctianum” na Monte Mario w Rzymie.
W 2011 r. został wybrany nowym przełożonym Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów i urząd ten pełnił przez 10 lat (2 kadencje). Obecnie o. Józef jest Rektorem wspólnoty św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie.

Kl. Wojciech Olszewski przyjął święcenia diakonatu

15 maja 2021 roku, w przeddzień uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego, bp pomocniczy archidiecezji krakowskiej Damian Muskus OFM udzielił sakramentu święceń diakonatu naszemu klerykowi Wojciechowi Olszewskiemu SCJ oraz innym współbraciom.
W stopniu prezbitera sakrament święceń przyjął dk. Hanadz Launikovich SCJ, zaś na diakonów wyświęceni zostali kl. Wojciech Olszewski SCJ, kl. Uladzislau Chuiko SCJ, oraz kl. Valery Pupkevich SCJ.
Podczas uroczystości święceń, w swojej homilii bp Damian zwrócił szczególną uwagę na ważne prawdy, które płyną ze zwróconej do Ojca modlitwy Jezusa: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”.
Pierwszą z nich jest postawa wdzięczności Bogu za dar powołania i wybrania, która w sposób stały powinna towarzyszyć nowowyświęconym w ich codziennej posłudze Słowa i sprawowaniu sakramentów. Bp Damian zaprosił również naszych Współbraci do tego, by byli ludźmi prostymi i pokornymi, gdyż tylko w takich ludziach Jezus znajduje swoje upodobanie, a Ojciec niebieski odkrywa przed nimi najgłębsze tajemnice chrześcijańskiej wiary. W końcu, nasi Współbracia usłyszeli zachętę do tego, by byli ludźmi szczególnie wrażliwymi na biednych, pogardzanych i zepchniętych na margines społeczeństwa. To przede wszystkim do nich zostaną dziś posłani i to właśnie im oraz wszystkim będącym na peryferiach Kościoła powinni głosić ewangelię o miłosiernym Ojcu.

JUBILEUSZOWY ROK IGNACJAŃSKI

Towarzystwo Jezusowe rozpoczyna świętowanie Jubileuszowego Roku Ignacjańskiego, który będzie trwał od 20 maja do 31 lipca 2022 roku. Generał Towarzystwa Jezusowego o. Arturo Sosa SJ, ogłaszając ten szczególny czas łaski, w swym liście podkreślił, że całe Towarzystwo Jezusowe pragnie upamiętnić nawrócenie św. Ignacego (20 maja 1521 r.) oraz jego kanonizację, jaka miała miejsce 12 marca 1622 roku.
Duchowi synowie Ignacego inspirowani jego osobistym doświadczeniem pragną podczas tego Jubileuszu przeżyć osobiste nawrócenie i zapraszają wszystkich współpracowników oraz wiernych, którym służą, do takiej przemiany życia i pogłębienia wiary, by jak głosi motto tego Jubileuszu „w Chrystusie ujrzeć wszystko na nowo”.
Uroczystości otwierające Jubileusz, jakie odbędą się w jezuickich kościołach i wspólnotach zakonnych na terenie obu polskich Prowincji poprzedzi Eucharystia w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie, w niedzielę 16 maja o godz. 13.00.
Tego samego dnia zostanie także zainicjowana peregrynacja relikwii św. Ignacego Loyoli wraz z ikoną przygotowaną na tę okazję. Relikwie św. Ignacego odwiedzą te miejsca w Polsce, w których posługują jezuici, a towarzyszyć temu będą nabożeństwa, konferencje i homilie nawiązujące do sylwetki świętego Założyciela. Kulminacyjnym momentem obchodów jubileuszowych w Polsce będzie świętowanie 400.rocznicy kanonizacji Ignacego Loyoli w Warszawie 13 marca 2022 roku, a uroczyste zakończenie Roku Ignacjańskiego będzie celebrowane 31 lipca 2022 roku w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie. Na czas trwania Roku Ignacjańskiego

Penitencjaria Apostolska wydała dekret ustanawiający jezuickie kościoły i kaplice obu polskich Prowincji, świątyniami jubileuszowymi, w których wierni będą mogli uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia św. oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego).W dekrecie czytamy, że odpust mogą uzyskać „wierni, którzy szczerze żałując za grzechy i oddając się uczynkom miłosierdzia nawiedzą którąkolwiek jubileuszową świątynię Towarzystwa Jezusowego w Polsce i wezmą tam pobożnie udział w świątecznych celebracjach, bądź przez jakiś czas oddadzą się modlitwie myślnej, kończąc ją Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary i pobożnym wezwaniem Matki Bożej i św. Ignacego Loyoli. Ten sam odpust uzyskać mogą również starsi, chorzy i ci wszyscy, którzy z ważnych powodów nie mogą wychodzić z domu, jeśli – wolni od jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, wzbudzą w sobie intencję jak najszybszego spełnienia trzech zwykłych warunków odpustu – włączą się duchowo w jubileuszowe celebracje poprzez modlitwy przed wizerunkiem św. Ignacego i ofiarując Bogu miłosiernemu swe cierpienia”. Ponadto „aby jak najwięcej osób mogło dostąpić tych duchowych łask w Kościele, Penitencjaria poleca Ojcom z Towarzystwa Jezusowego, by oddawali się gorliwie posłudze sakramentu pokuty”. Jezuici pragną odpowiedzieć hojnie na to wezwanie umożliwiając korzystanie ze spowiedzi w powierzonych ich duszpasterskiej trosce kościołach.

Na terenie diecezji tarnowskiej świątyniami jubileuszowymi będą:
– kościół św. Elżbiety /parafia NSPJ/ ul. Zygmuntowska 48 w Nowym Sączu 
– kościół Matki Bożej Pocieszenia ul. Ks. Piotra Skargi 10 w Nowym Sączu 
Tam również wierni będą mogli modlić się przy relikwiach i ikonie św. Ignacego:
– kościół św. Elżbiety /parafia NSPJ/ – od 3 do 9 listopada 2021 r.,
– kościół Matki Bożej Pocieszenia – od 10 do 16 listopada 2021 r.